Gizlilik Politikası

“UNİPUBS BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (bundan böyle “UNIPUBS” olarak anılacaktır)’ olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi ve uygulamamızı kullanan üyelerimizin kişisel verilerini korumak için çalışıyoruz.
Sitemizin ve mobil uygulamamızın Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde kullanıcılarımızı bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikası’nın amacı, UNİPUBS tarafından yönetilmekte olan www.unipubs.com adresinde yer alan internet sitesinin ve UNIPUBS isimli mobil uygulamanın kullanımı sırasında üyeleri/kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından firmamız ile paylaşılan veya internet sitesinin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Sözleşme metninde;

– “ŞERİFALİ MAH.TURGUT ÖZAL BLV. SİT.NO:109/3 ÜMRANİYE ”  adresinde mukim UNİPUBS BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle kısaca UNİPUBS,

– 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bundan böyle “Kanun

– “https://www.unipubs.com/”  internet sitesi bundan böyle “Portal”,

– Üye/kullanıcı/satıcı/alıcı/ziyaretçi bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır.


Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda UNİPUBS tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır.

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C.kimlik numarası
 • İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres,
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe
 • Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
 • Üye İşlem Bilgisi: Portala en son giriş tarihi, markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler, ilan bilgileri, memnuniyet, müşteri notu, ticari iletişim izni vb.
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, Parola Bilgileri
 • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, kişinin kullandığı aracın bilgisi.
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilerin hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve UNİPUBS tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlayan hukuki metinler ve sözleşmeler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Ve 7. Maddeleri çerçevesinde geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri
uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleşecektir.


Hangi Amaçla Verileri İşliyoruz?

İşbu Gizlilik Politikası’nda ve Bireysel/Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz söz konusu kanun uyarınca belirtilen
amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel veriler, UNİPUBS tarafından Portal’ın,

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleşmesi
 • Satıcı ile Alıcı arasında hizmet aracılığı faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Veri sahibinin sorduğu soru, istek ve taleplerinin cevaplanması
 • Pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yapılması
 • Portal üzerinden sunulan hizmetin iyileştirilmesi, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
 • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin iyileştirilmesi,
 • Veri Sahibinin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eleştiri/önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Uygulamanın ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ticari elektronik ileti iznine istinaden Veri Sahibi ile iletişime geçilmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyumun sağlanması,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerin planlanması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımının önlenmesi
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.


Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtçinde ve yurtdışında UNİPUBS’un yada bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.


Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

UNİPUBS kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü
kişilere aktarmaktadır.

 • Veri Sahibinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda tercih, beğeni ve alışkanlıkları gözlemlenerek kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcı ile paylaşılmaktadır.
 • Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Veri Sahibi ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır.

Hizmet aracılığı faaliyetinin yerine getirilmesi amacı ile resmi ve özel kurumlar ve gerçek kişilerle paylaşılmaktadır.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik
doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.


Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız Nelerdir?

UNİPUBS tarafından işlenen veriler üzerinde Veri Sahibinin Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile www.unipubs.com adresi üzerinden  UNİPUBS’a iletebilecektir. UNİPUBS yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.


Kişisel Verileri Saklama Süresi

UNİPUBS işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

KAYITLARTUTULMA SÜRELERİDAYANAK
Üyelik ve siparişe ilişkin
kayıtlar
10 yıl6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve finansal
işlemlere ilişkin tüm kayıtlar
10 yıl6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
ÇerezlerEn fazla 540 gün (siteyi
son ziyaret ettiği tarihten itibaren)
 
Ticari elektronik ileti
onay kayıtları
Onayın geri alındığı
tarihten itibaren 1 yıl
6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere
ilişkin trafik bilgileri
10 yıl5651 Sayılı Kanun
Müşterilere ilişkin kişisel
veriler
Hukuki ilişki sona erdikten
sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl
6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı
Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
Tedarikçilere ilişkin
kişisel veriler
Hukuki ilişki sona erdikten
sonra 10 yıl
6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı
Kanun


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

www.unipubs.com web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

UNİPUBS tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. UNİPUBS bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin
gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

UNİPUBS tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

UNİPUBS tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

UNİPUBS Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.


Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

UNİPUBS kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

UNİPUBS Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri  iş bu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. UNİPUBS işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini
beyan eder.

Ancak Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, UNİPUBS uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

UNİPUBS işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. UNİPUBS’ın Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal www.unipubs.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde UNİPUBS’un herhangi bir
sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini de www.unipubs.com  adresine yahut uygulamasına yazılı olarak iletebilecektir. Veri Sahibi ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da yine belirtilen adres üzerinden ulaşılmak suretiyle talep edebilir.